Контакти

АДМИНИСТРАЦИЯ

ул. “Акад. А. Балевски” № 16,
5600, град Троян
Facebook: VINPROM TROYAN

Изпълнителен директор:

Михал Капоун

kapoun@vinprom-troyan.bg

Прокурист и финансов мениджър:

Станислав Спасов

тел.: +359 888 336 012

spasov@vinprom-troyan.bg

Търговски мениджър:

Владислав Катренчик

тел.: +359 884 595 342

katrencik@vinprom-troyan.bg

Производствен мениджър:

Стефан Гергов

тел: +359 877 746 954

gergov@vinprom-troyan.bg

Проект мениджър:

Десислава Йорданова

тел.: +359 877 370 884

yordanova@vinprom-troyan.bg

Асистент на търговския мениджър:

Йордан Вълев

тел.: +359 885 726 990

valev@vinprom-troyan.bg

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

София и Северозападна България

Мартин Кирков

тел.: +359 885 861 844

sofia02@vinprom-troyan.bg

Павел Шопов

тел.: +359 877 370 889

sofia03@vinprom-troyan.bg

Централна и Северна България

Николай Николов

тел.: +359 884 357 983

vtarnovo@vinprom-troyan.bg

Пловдив и Централна Южна България

Аньо Василев

тел.: +359 885 727 787

plovdiv@vinprom-troyan.bg

Черноморски район

Здравко Чернев

тел.: +359 884 194 494

varna@vinprom-troyan.bg

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Лого

„ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
5600 гр. Троян, ул. „Акад. А. Балевски“ № 16
ЕИК/БУЛСТАТ: 110030644
№ по ЗДДС: BG110030644
МОЛ: Михал Капоун

Дружеството е вписано в Търговския регистър по фирмено дело № 144/1991 по описа на Окръжен съд в гр. Ловеч.

Банкови сметки:

ОББ - част от KBC Груп, София 1463, бул. Витоша 89 Б
BIC: UBBSBGSF
IBAN (BGN): BG19 UBBS 8888 1000 5148 00
IBAN (EUR): BG28 UBBS 8888 1400 5147 99

ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА